واحد های قدیمی را بشناسیم

واحدهای وزنی قدیمی

  • گندم کوچکترین واحد وزن، معادل یک چهارم نخود. برابر با ۴۸٫۸۲۸۱۲۵ میلی‌گرم.
  • نخود معادل چهار گندم و یک‌بیست‌وچهارم مثقال. برابر با ۱۹۵٫۳۱۲۵ میلی‌گرم.
  • قیراط معادل با 200میلی‌گرم.
  • مثقال معادل ۲۴ نخود و یک‌شانزدهم سیر. برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم.
  • سیر، معادل ۱۶ مثقال و یک‌دهم چارک. برابر با ۷۵ گرم.
  • چارک معادل ۱۰ سیر و یک‌چهارم من تبریز. برابر با ۷۵۰ گرم.
  • من تبریز یا فقط «من»، معادل ۶۴۰ مثقال، ۴۰ سیر، ۴ چارک و نیم من اصفهان. برابر با ۳ کیلوگرم.
  • من اصفهان معادل ۱۲۸۰ مثقال، ۲ من تبریز و نیم من ری برابر با ۶ کیلوگرم.
  • من ری فقط «ری»، معادل ۲۵۶۰ مثقال و ۲ من اصفهان. برابر با ۱۲ کیلوگرم.
  • خروار : معادل ۱۰۰ من تبریز و ۲۵ من ری. برابر با ۳۰۰ کیلوگرم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید