بخوانیم تا بمانیم

گشاده دست باش ،جاری باش ،کمک کن (مثل رود) با

شفقت و مهربان باش (مثل خورشید) اگر کسی اشتباه

کرد آن را بپوشان (مثل شب) وقتی عصبانی شدی

 خاموش باش (مثل مرگ) متواضع باش و کبر نداشته

باش (مثل خاک) بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

اگر می خواهی دیگران خوب یاشند خودت خوب باش

(مثل آینه) "مولانا

/ 0 نظر / 47 بازدید