تکلیف علوم

1-اگر دو آهن ربا نزدیک هم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟ 

2-اگر دو سر مثل هم آهن ربا ها را به هم نزدیک کنیم ، هم دیگر را......................؟

3-اگر دو سرِ مخالفِ آهن رباها را به هم نزدیک کنیم، همدیگر را .................

4-دو ................می توانند بدونِ تماس ،همدیگر را جذب یا دفع کنند.

5-آیا دو جسم می توانند بدونِ تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند؟ مثال بزنید.

6-نیروی کِششِ زمین چیست؟

7- نیروی کِشِشِ زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟

8-نیروی کِشِشِ زمین اجسام را به سمت ...................می کشد.

9-آیا نیرویی کُره ی زمین بر اجسام مختلف وارد می کند، یکسان است؟

10-هر چه جِرمِ جسم بیشتر باشد،زمینِ آن را با نیروی ...................به طرف خود می کشد.

11-اگر یک طرف فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم، مقدار کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دهد؟

12-هر چه جسم سنگین تر باشد، نیروی لازم برای بلند کردن آن .................است.

13-به کمک چه وسیله ای می توان اجسام سنگین را جا به جا کرد؟

14-اهرم چیست؟

دخترم تا تاریخ پنجم اسفند این تکلیف را به من تحویل دهید.

/ 0 نظر / 16 بازدید