نمونه سوالات علوم بخش مواداطراف ما (( 1))


1- -ماده چند حالت دارند؟

2-هوا مادّه ای است که حالت ----------دارد.

3-هوا مانند صابون و آب ، یک---------است.

4-صابون حالت ------------و آب حالت ----------دارد.

5-به چه موادّی مایع می گویند؟مثال بزنید.

6-به چه موادّی گاز می گویند؟دو مادّه مثال بزنید.

7-فرق بین مایعات و گازها چیست؟

8-چهار مورد از کاربرد گازها را بنویسید.

10-انسا نها و همه ی گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به ----------نیاز دارند.

11-ذوب را تعریف کنید.

12-برای تبدیل کردن موادّ جامد به مایع،به ------------نیاز داریم.

13-یک آزمایش بنویسید که ذوب شدن مادّه ای را نشان دهد.

14-انجماد را تعریف کنید.

15-یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان دهد.

16-تبخیر را تعریف کنید.

17-یک ازمایش بنویسید که تبخیر را نشان دهد.

18-دلیل تبخیر آب های روی زمین چیست؟

19-آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

دختر نازنینم از این سوال ها پرینت بگیر و جواب آن ها را برای من بیاور.

/ 2 نظر / 16 بازدید
ساقی

سعالات جالبی بود.[تایید][تایید][تایید]

من وقت نکردم این کاررا بکنم والان خیلی ناراحت هستم[ناراحت]