تکلیف الکترونیک فارسی

1- کدام جمله نادرست است؟

الف) ما برای ورزش کردن باید برنامه داشته باشیم.

ب) برای حرفه ای شدن در هر رشته ی ورزشی فقط تغذیه ی مناسب کافی است.

ج) نوشته ای که نظر بچه ها را جلب کرد این بود: (( به فرزندان خود شنا کردن بیاموزید.))

د) او برای بدست آوردن بهترین رتبه تلاش کرد.

 

2- ضرب المثل (( آشپز که دو تا شد آش شور می شه یا بی نمک )) یعنی چه ؟

الف) با هم کار کنیم

ب) با هم دعوا کنیم

ج) به هم کمک کنیم

د) در کار هم دخالت کردن

 

3- به کدام دسته کلمات اگر (( ات )) اضافه کنیم همه ی کلمات درست می شوند؟

الف) قطعه، کتاب، دفتر

ب) رفتار، خاطره،پدر

ج) مادر، بچه ،درخت

د)کلمه ،موجود،لحظه

 

4- املای کدام گزینه درست است؟

الف) می خواهم در بحث امروز شرکت کنم.

ب) در دوری آموزشی نام نویسی کردم.

ج) فردا در مسابغات شرکت می کنم.

د) من به صورت هرفه ای شنا می کنم.

 

5- کدام گزینه با کلمه ی مهارت داشتن هم معنی نیست؟

الف) استادانه

ب) ماهرانه

ج) حرفه ای

د) مخفیانه

 

6- این جمله چند کلمه ی جمع دارد؟

مادران با معلمان و مدیران مدرسه های مختلف دیدار کردند.

الف) سه

ب) چهار

ج) دو

د) پنج

دختر عزیزم تا تاریخ سوم بهمن این تکلیف را تحویل دهید.

/ 0 نظر / 19 بازدید